הודעה משפטית זו חלה על כל התוכן של מנוע הזמנה זו. אנא קח קצת זמן כדי לקרוא תנאים אלה ותנאי השימוש ( "תנאי השימוש") על ידי שימוש במנוע הזמנה זו תציין את הסכמתך לתנאי שימוש אלה ללא קשר לשאלה האם או לא תבחר להירשם אצלנו. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אל תשתמש במנוע הזמנה זו. באמצעות כל חלק של מנוע ההזמנה, אתה תיחשב קבל הודעה משפטית זו במלואה. להפסיק להשתמש הזמנת מנוע זה מיד אם אינך מסכים ומסכים להיות מחויב לתנאי השימוש. מנוע זה הזמנה מופעל על ידי parisairportransfer.com טכנולוגיה של ומאפשר לך להשתמש parisairportransfer.com טכנולוגיה של להזמין העברות & שירותי VIP בשדה התעופה ישירות ו / או מספקי צד שלישיים שאינם כלולים עם parisairportransfer.com. בעצם קבלת תנאי השימוש ו / או באמצעות כל חלק של מנוע הזמנה זו, אתה מסכים לנהל את השימוש שלך במנוע הזמנה זו ואת הטכנולוגיה לתמוך בה ובתנאי על מנוע הזמנה זו בהתאם לתנאי השימוש וכי תנאי השתמש מהווה הסכם בין parisairportransfer.com ואתה. parisairportransfer.com עשויה לשנות הודעה משפטית זו בכל עת על ידי עדכון פרסום זה. אתה צריך לבדוק את מנוע ההזמנה מעת לעת כדי לעיין בהודעה המשפטית לאותה העת, כי זה מחייב אותך. תנאים מסוימים של הודעה משפטית עשויים לגבור על הודעות או תנאים משפטיים ייעודיים המצויים בדפים מסוימים של מנוע ההזמנה. כל אזכור של המזמינים מנוע תנאי שימוש אלה נחשבים לכלול התייחסות לכל הזמנות שנעשו באמצעות המוקד הטלפוני של טל לימוזין.

מידע אודותינו

אתר זה מופעל על ידי פאריס Vip לימוזינה החברה., חברת המסחר הרשום צרפתית כמו פריז Vip לימוזינה ( "פריז Vip לימוזינה", "אנחנו", 'אותנו' או 'שלנו') ועבודה תחת parisairportransfer שם האתר. com. ניתן לפנות אלינו בטלפון על 331 57 42 58 01or בדוא"לcontact@parisviplimo.fr

לגשת לשירות

בעוד במאמצי parisairportransfer.com כדי להבטיח כי מנוע ההזמנה זמין בדרך כלל 24 שעות ביממה, parisairportransfer.com לא יהיה אחראי אם מכל סיבה שהיא מנוע ההזמנה אינו זמין בכל עת או לכל תקופה. גישה אל מנוע ההזמנה עשויה להיות מושעה באופן זמני וללא הודעה במקרה של כשל במערכת, תחזוקה או תיקון או מסיבות שאינן תלוי של parisairportransfer.com.

אחריות

במקרה של מחלוקת בין parisairportransfer.com ואתה, האחריות שלנו אליך, אם בכלל, הוא מוגבל לסכום ששולם על ידך עבור השירותים. parisairportransfer.com בזאת מוציאה במידה המירבית המותרת על פי החוק כל אחריות (בין אם מפורשת או משתמעת), לגבי איכות, שלמות, ביצועים או התאמה למטרה מסוימת (i) כל העברה או שירות VIP להזמין דרך מנוע הזמנה זו ו (ii) מנוע הזמנה זו וכל תכולתה, לרבות, אך לא רק, כל מידע הנוגע לספקים בתוך מנוע ההזמנה הזו ואת הטכנולוגיה התומכת ובתנאי על הזמנת מנוע זה. parisairportransfer.com שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במנוע ההזמנה בכל עת. המידע על מנוע הזמנה זו מתעדכן מעת לעת. באמצעות מנוע ההזמנה הזה, אתם מאשרים את הפרטים השכירים וכל המידע האחר לרבות, אך לא רק, מידע המתייחס לנסוע ובחגים שפורסמו על מנוע הזמנה זו עשויים לכלול אי-דיוקים או שגיאות דפוס.

למעט להיפך המידה החוק לא PARISAIRPORTRANSFER או כל המנהלים, הבעלים, העובדים, החברות הבנות, נסיעות שותפים או אחרות מנציגינו יצור יהיו אחראים לכל נזק, אובדן או נזק ישיר או עקיף הנובע מן הזמן, או בקשר עם השימוש בכל פריט מידע , מוצרים, שירותים ו / או הציעו חומרים דרך זה מנוע ההזמנה, לרבות אך לא רק, אובדן נתונים, הכנסה, רווח או הזדמנות, אבדן או נזק לרכוש תביעות של צדדים שלישיים, או כל אובדן או נזק עקיף או תוצאתי הנובעים howsoever, גם אם PARISAIRPORTRANSFER.COM יודעה בדבר האפשרות של הפסד או נזק או אובדן כאמור או נזקים היו במידה סבירה. הרישום של כל מידע נסיעות או שירותים או קישור במנוע הזמנה זו אינו ולא צריך להילקח כהמלצה מן parisairportransfer.com או אחריות או ייצוג שמידע הנסיעות או השירותים יהיה של תקן מסוים או מתאים למטרה שלך . parisairportransfer.com יהיה בשום אופן להיות אחראי כלפיך במקרה שמידע הנסיעות או השירותים אינם מתאים למטרה שלך. אתה צריך להפעיל שיקול דעת משלך כאשר ניצול מידע זה.

איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור

כתנאי לשימוש שלך מנוע הזמנה זו, אתה מתחייב parisairportransfer.com כי לא תשתמש הזמנת מנוע זה לכל מטרה שאינה חוקית או אסורה מכוח או בניגוד לתנאי השימוש. שימוש עכבישים, רובוטי איסוף נתונים דומים וכלי חילוץ אסור במפורש.

AGE ובאחריות

בידי באמצעות מנוע ההזמנה הזו שתאשר שאתה בגיל החוקי מספיק כדי להשתמש בהזמנה מנוע זה וליצור מחייב חובות משפטיות בשל חבות שתוטל עליך כתוצאה משימוש במנוע הזמנה זו. בשינה באמצעות מנוע ההזמנה הזו אתה מבין שאתה אחראי, כלכלי ואחרת, לכל השימושים של מנוע הזמנה זו על היד ועל אלה באמצעות פרטי הכניסה שלך. parisairportransfer.com ממליצה לך להגן פרטי הכניסה שלך.

קישורים לאתרי צד שלישי

זה מנוע הזמנת עשוי להכיל קישורים למקורות ממוקם בשרתים או אתרי אינטרנט המופעלים על ידי צדדים שאינם טל לימוזין. במקרה שתשתמש בקישורים אלה, אתה משאיר מנוע הזמנה זו (אתר). קישורים אלה נועדו ההתייחסות לנוחיותך בלבד. הכללה של קישורים על מנוע הזמנה זו לאתרים אחרים או שרתים אינו מעיד על כל אישור לחומר באתרים או שרתים כאלה (כוללים אך לא מוגבלים מהותיים המתייחסים לנסוע מידע או שירותים) או קשר כלשהו עם המפעילים שלהם. טל לימוזין אינה מפקחת ואינה אחראית על אתרים כאלה או השרתים או המפלגות הפועלות אתרי או שרתים כאלה ובהתאם parisairportransfer.com אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל החומר הכלול בשרתים או באתרים אלו, או דיוקם או חוקיותם של מידע כלול באתרים או שרתים אחרים. יהיה עליך להפעיל שיקול דעת משלך כאשר מתקשרים ואת ניצול שירותי מאתרים אחרים אלה או שרתים. אם תחליט לגשת לכל אתרי הצד השלישיים הקשורים מנוע הזמנה זו (אתר), אתה עושה זאת אך ורק על אחריותך בלבד.

בתנאי הזמנה

אנא קראו את התנאים הבאים החלימו על הסתייגויות / הזמנות שנעשו על ידך עבור העברות פרטיות, שירותי הסעה, ושירותי VIP על מנוע הזמנה זו.

א ביצוע הזמנה parisairportransfer.com פועלת בכל רחבי עולם, כך ישנם שלושה סוגים של מודלים עסקיים תשלום בעת ביצוע הזמנה כמפורט להלן: אתה משלם עלות השירות כולו בעת ביצוע ההזמנה שלכם, ואתם משלמים רק עבור כל התוספות כמו מחכה זמן, עצירות נוספת, ותוספות אופציונליות הגעה במקרים רלוונטי אתה אחראי לתשלום כל יתרות בשל הספק. בכל העת אתה אחראי לתשלום כל שירותים / עלויות נוספות שהתבקשו על-ידך ואתה אחראי לכל חיוב שירות אחר שהופעל על ידי אמר ספק. עליך להשתמש בכרטיס אשראי כגון ויזה, מאסטרקארד, אמריקן אקספרס או או כרטיס חיוב כגון ויזה חיוב. כל הנתונים מועברים Processer תשלום מועבר באמצעות שרת מאובטח מוצפן. ביום ביצוע ההזמנה עם האשראי שלך, כרטיס חיוב באמצעות מנוע ההזמנה הזו, אתה מסכים כי אם ההזמנה בוטלה מאוחר יותר מיומיים לאחר מועד ההזמנה נעשתה דמי טיפול / ממשל ביטול כמוסבר בסעיף ג להלן עשוי להישמר על ידי parisairportransfer.com ולא ניתן להחזרה אם אתה צריך לעשות כל שינויי parisairportransfer.com הזמנתכם חייבת לקבל תקשורת באמצעות parisairportransfer.com תמיכה ממך דרך מנוע ההזמנה ליידע בבירור parisairportransfer.com את הפרטים המדויקים של שינוי כזה. parisairportransfer.com אינו מבטיחה אמרה שינויים יכולים להיות מעובד; אולם כל מאמץ ייעשה כדי להיפגש עם תוצאה חיובית. שינויים לא ניתן לעבד לאחר איסוף של הספק. parisairportransfer.com אינו מסוגל לתת לך החזר כספי אם בסופו שירותיך מוקדם. במקרה שאתם דורשים להאריך את השירותים (לא מכוסה על שובר parisairportransfer.com), אתה חייב לשלם ישירות לנהג השיעורים המקומיים מרוויחים באותה העת. במקרה של תאונה, ייתכנו השלכות ביטוח אם לא תצליח ליידע את הספק של התנאי. אם תבצע הזמנה אך לא להשתמש בשירות, אין כספים ששולמו יוחזרו. לידיעתך במקרה של הגעה מתעכבת זוהי אחריותו של הלקוח ליצור קשר עם הספק, למרות שאנחנו עושים לעקוב אחר כל הטיסות הנכנסות. במקרה של ביטולי טיסות או עיכוב, parisairportransfer.com לא יהיה אחראי הכספים ששולמו. ההחזרים הכספיים חייבים להיות טענו מביטוח החג.

ב אישור ההזמנה כאשר הזמנתכם תאושר, parisairportransfer.com ינפיק אישור ההזמנה מטעם הספק עבור כל הזמנה, אך אינו מתחייב לכלול חיובים בגין שירותים או פרטים נוספים על התשלום או מסי השירות שגובים ספק עבור שירותים נוספים המבוקשים על ידכם בנקודת האיסוף. parisairportransfer.com ממליצה לבדוק ביסודיות את הפרטים של הארץ למשל הזמנה, המיקום ואת מועד האיסוף. אם קיימים פערים, אתה צריך מייד לשלוח תקשורת באמצעות מנוע האתר שלנו בבירור ליידע parisairportransfer.com של הפרטים המדויקים של סתירה כזו. מספרי ההזמנה כללו על גבי אישור ההזמנה צריכים להיות מצוטטים כל הפניות, הביטול או השינוי של ההזמנה.

ביטולים C. אם אתה רוצה לבטל את ההזמנה, השיטה המקובלת היחידה היא דרך אתר parisairportransfer.com. אין לבטל את הזמנתכם עם הנהג ישירות תשלומים נוספים עשויים לחול. איפה parisairportransfer.com מקבל הודעת ביטול בתוך ארבעים ושמונה (48) שעות ממועד השכרת הרכב הוזמנה כל הכספים יוחזרו אליך. איפה parisairportransfer.com מקבל הודעת ביטול יותר מארבעים ושמונה (48) שעות לאחר המועד להשכרת הרכב הוזמנה כל הקופות, למעט דמי טיפול / ממשל ביטול מינימום של 20 € ו דמי טיפול / ממשל ביטול מקסימלית של 55 € יוחזר לך. אנא ראה את תנאי שכירות עבור הספק להשכרת רכב אתה מזמין עם עבור סכום דמי טיפול / ממשל וכל תנאים מיוחדים שעשויות לחול על ההזמנה שלכם. במידה שתבטלי או לתקן הזמנה בכרטיס אשראי / חיוב parisairportransfer.com לא יהיה אחראי לכל אובדן כספי שנגרם לך כתוצאה משינוי בשערי חליפין מוניטריים בין הזמן של ההזמנה המקורית הביטול הבא שלה או התיקון (לפי העניין). אין ביטול מותר לאחר את התאריך והשעה כי ההזמנה היא בשל להתחיל.

ד תמחור parisairportransfer.com עושה כל מאמץ כדי להבטיח כי המחירים הנקובים בזמן ההזמנה נעשית על מנוע הזמנה זו מדויקים מכל הבחינות המהותיות. עם זאת parisairportransfer.com שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחיר המצוטט בזמן ההזמנה נעשית במקרה של טעות גלויה או פטנט במחיר המצוטט. parisairportransfer.com וישתדל ליידע את הלקוח בהקדם המעשי במידה סבירה במקרה המחיר המצוטט בעת ההזמנה אינו נכון. במקרה של שינוי של המחיר המצוטט בעת ביצוע הזמנת הלקוח יכול לבחור לשלם את המחיר המתוקן או לחילופין הלקוח יהיה זכאי להחזר של כל הסכומים ששולמו. שיעורי המט"ח שמוצגים parisairportransfer.com להציג מחירים במטבע הנבחר על ידי הצרכן מתעדכנים בתדירות גבוהה. שיעורי חילופי חוץ בשימוש על ידי חברת האשראי שלך עשויים להשתנות. parisairportransfer.com לא יכול להיות אחראי לכל אי התאמה בין המחיר המוצג על ידי parisairportransfer.com ואת הסכום הנגבה על ידי חברת האשראי שלך בשל שער הדולר בשימוש.

נוהל תלונות א: תלונות מתקבלות בכתב בלבד חייבת להיות מחוברת כדי parisairportransfer.com תמיכה וקבלו בתוך 30 ימים מיום השלמת השירות. תלונות שיתקבלו בתקופה זו לא תטופל.

כל אחריות כרטיס אשראי או כרטיס חיוב עסקאות

parisairportransfer.com במאמצים כדי להבטיח כי כל כרטיס אשראי וכרטיס חיוב עסקאות על מנוע הזמנה זה מאובטחים. עם זאת, אם חיובים בלתי מורשים מופיעים בפירוט כרטיס חיוב או כרטיס אשראי שלך עבור כל כרטיס בשימוש על הזמנת מנוע זה בכל עת במהלך או לאחר ביצוע ההזמנה, מבצע את עסקה או לחשוף את פרטי הכרטיס שלך על הזמנת מנוע זה, יהיה parisairportransfer.com לא תהיה אחראית או אחראי בכל דרך בגין כל נזק או אובדן מכל סוג שהוא שנגרם לך הנובעת או קשורה בדרך כלשהי עם השימוש אמר, העסקה או גילוי, בכפוף רק על זכויות מעוגנות בחוק אליו יש לך. שים לב מנוע הזמנה זו מאובטח SSL.

זכויות יוצרים, הודעת רישיון מוגבל

כל המידע בתוך מנוע הזמנה זו לרבות אך לא בלעדית, תוכן, טקסט, גרפיקה, תמונות, שמות מסחריים, מבנה, תמונות, כפתורים, יצירות אמנות, קוד מחשב מוגן על ידי זכויות יוצרים, דיני קניין רוחני שונים וחוקים תחת החוק הבינלאומי אמנות, והוא זמין רק לך למטרות אישיות. אלא אם קיבלת אישור בכתב מ- parisairportransfer.com להיפך, אתה רשאי להשתמש במנוע הזמנה ותוכנו למטרות אישיות ולא מסחריות. אתה אין לך הרשאה לשנות להעתיק, להפיץ, איסוף, העברה, לשכפל או להציג כל התשובות נכונות לשימוש אישי או עסקי. בפרט, על ידי הליך כדי לגשת למנוע הזמנה זו, אתה מסכים:

לא להשתמש במנוע הזמנה לעשות כל ספקולטיביות או שקר;

לא להשתמש במנוע ההזמנה לספקי מחקר או ספקי תמחור;

לא להשתמש בשם "parisairportransfer.com" או כל parisairportransfer.com מיתוג למטרות מסחריות ללא קבלת אישור בכתב ומראש מאת parisairportransfer.com; וכי

לא ישכפל חומר הזמנת מנוע זה (אתר) למטרות מסחריות.

כתב ויתור

מנוע הזמנתזה נעשה זמין למשתמשים כפי שהוא לבין parisairportransfer.com עושה כל מצג ואינה מתחייבת כי (i) מנוע הזמנה זו או הטכנולוגיה (שרתים וכו ') מה שהופך אותו לזמין ותמיכה זה יהיה ללא תקלות או ליקויים או ( ii) המידע המתפרסם הזמנת מנוע זה הוא חינם מכל וירוס מחשבים או כל דבר אחר עם לפגוע או להרוס. parisairportransfer.com אינה אחראית לכל פגיעה או תופעות מיישומים מזיקים כגון, אך לא רק, וירוסים, סוסים טרויאניים, חבלה, הונאה או גניבה, שגיאה, כשל טכני, השמטות, עיכוב, גישה לא מורשה או כל אירוע אשר משחית את המקובל ממשל, תקשורת והשלמות של מנוע הזמנה זו.

ויתור

אי אכיפה מצידנו בכל עת או מכל תקופה כל אחד או יותר של תנאי השימוש לא יהיה ויתור על אותם או את הזכויות הנלוות לכל אחד מהם.

כותרות PARISAIRPORTRANSFER.COM

הכותרות המשמשות תנאי שימוש אלה הן לעיון בלבד ולא תשפענה על המשמעות או היקף תנאי שימוש אלה. parisairportransfer.com הוא שם העסק שבבעלות parisairportransfer.com שירות בע"מ וכל אזכור parisairportransfer.com ב"תנאי השימוש נחשבים לכלול התייחסות parisairportransfer.com. כל אזכור של מנוע ההזמנה (אתר / יישום נייד) ב תנאי שימוש אלה נחשבים לכלול התייחסות לכל הזמנות שנעשו באמצעות המוקד הטלפוני של parisairportransfer.com.

שינוי של תנאי השימוש

parisairportransfer.com שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש ואת תוכנו הזמנת מנוע זה מכל סיבה שהיא וללא הודעה מוקדמת וללא חבות כלפיך, כלפי משתמש אחר או צד שלישי כלשהו. זכות זו לא תשפיע על תנאי השימוש מקובלים על ידך, המשתמש, במהלך ביצוע הזמנה לגיטימית או לרכוש באמצעות מנוע ההזמנה הזו. אתה צריך לבדוק את תנאי שימוש אלה לכל שינויים בכל פעם שאתה ניגש מנוע ההזמנה. הספק להשכרת הרכב עשוי מעת לעת לשנות את תנאי השימוש שלה (אשר זמינים על מנוע הזמנה זו) שעליו הספק להשכרת רכב הופך את השכרת הרכב התפוסה העומדת לרשותך. parisairportransfer.com אינה אחראית ולא תהיה לו כל אחריות אם התנאים של הספק להשכרת רכב ותנאים נגישים מנוע הזמנה זו כבר או מוחלפים על ידי הספק להשכרת רכב.

תנאים כלליים

תנאי שימוש ואת השימוש שלך וגישת מנוע הזמנה זו כפופים לחוקי המדינה הצרפתית. בתי המשפט של מדינת צרפתית תהא סמכות בלעדית על כל המחלוקות הנובעות בינך לבין parisairportransfer.com מתוך או בקשר לשימושך מנוע הזמנה זו. השימוש במנוע הזמנה זו הינו בלתי מאושר בכל שטח שיפוט שאינו נותן כוח לכל האמור בתנאי השימוש לרבות וללא הגבלה סעיף זה. אתה מסכים כי אין קשר, שותפות, תעסוקת או יחסי סוכניות הקיימים בינך לבין parisairportransfer.com כתוצאה של תנאי השימוש או השימוש שלך במנוע הזמנה זו. הביצועים שלנו של תנאי השימוש כפוף לחוקים והליכים משפטיים קיימים ושום דבר הכלול בהסכם זה דבר שימנע parisairportransfer.com לציות אכיפת החוק או בקשות לרשויות ממשלתיות או דרישות הנוגעות לשימוש שלך של מנוע הזמנה זו או מידע שנמסר או שנאסף על ידי parisairportransfer.com ביחס לשימוש parisairportransfer.com כזה לא תישא בכל אחריות בגין עמידה כזה. למרות parisairportransfer.com לא יכול לפקח על ההתנהלות מחוץ לאתר של המשתמש שלה, זה מהווה הפרה של תנאי שימוש אלה להשתמש כל מידע המתקבל מנוע ההזמנה הזו כדי להציק, התעללות או לפגוע אנשים אחרים, או על מנת לפנות, לפרסם , לשדל או למכור לכל משתמש או אדם ללא הסכמה מפורשת מראש שלהם.

הפרטיות מדיניות

מדיניותהפרטיות שלנו חלה גם על השימוש שלכם באתר [http://parisairportransfer.com/ אשר קובע את התנאים שבהם אנו מעבדים את כל הנתונים האישיים שאנו אוספים ממך, או שאתה מספק לנו. באמצעות האתר שלנו, אתה מסכים עיבוד כזה ואתה מתחייב כי כל הנתונים שנמסרו על ידך הוא מדויק.

parisairportransfer.com שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות פרטיות זו הצהרת אבטחה בכל עת ואתה בקביעות צריך לבדוק את מדיניות הפרטיות הזו עבור כל תיקונים. כל שאלות, בבקשה לפרסם את השאילתה שלכם באתר שלנו